Vrážné

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historie a pověsti

Email Tisk PDF
seznam článků
Historie a pověsti
Další historie
Pověsti
Všechny strany

Poprve se Vrážné připomíná r. 1253, tedy tou dobou, kdy Přemysl Otakar II. se stal králem Českým. Začátkem 14. století patřila osada hradu Cimburku u Trnávky.

Když bylo r. 1848 úplně zrušeno patrimoniální zřízení, bylo Vrážné přiděleno k c.k. okr. soudu jevíčskému a tvořilo s Bezděčím politickou obec.

Roku 1867 se Vrážné odtrhlo od Bezděčí a utvořilo samostatnou politickou obec.

Jihozápadním směrem nad obcí, na vrcholu Hradisko (474m.n.m) se vyskytuje archeologické naleziště.

 

Historie kaple vrazne kaple zmenseno

Dříve měla obec pouze věžovitou zvonici, která stála v jihozápadním rohu zahrady náležející k č. 8. Zvonice byla chatrná, proto se roku 1890 začala stavět nová kaple.

Čistý náklad činil 2000 zl. V roce 1891 se zúčastnilo slavnosti svěcení velké množství lidí z celého okolí. Kaple byla zasvěcená světcům Cyrila a Metoděje.

 

Rychtáři obce: Adolf Němec, Hugo Němec

 

První volení starostové: František Goš, Adolf Němec, Mikuláš Macháček


 

Další historie Vrážného v datech:

1881 - Založení sboru dobrovolných hasičů

1888 - Vysvěcená jednotřídní obecná škola

1938 - Postavená hasičská zbrojnice

1949 - Založení JZD Vrážné, předseda Bohumil Kotala

1952 - Založení MS ČSČK

1954 - Zánik JZD

1957 - Postupné začleňování pozemků do místní farmy   St.statků  

1960 - Obec patří k okresu Svitavy

1961 - Zrušená jednotřídní obecná škola

1976 - Integrace obcí, MNV Chornice

1977 - Zánik St. statku, připojení pozemků k JZD Chornice;  Založení letního tábora pro děti TJ SOKOL Kojetín

1982 - Vybudování obecního vodovodu

1990 - První svobodné volby do obecního zastupitelstva - samostatná obec Vrážné

1997 - Výměna oken na budově OÚ za plastová

1998 - Venkovní úpravy budovy OÚ

1999 - Zavedení svozu domovního odpadu - popelnice; Rozvod kabelů SPT TELECOMU; Vnitřní úpravy budovy OÚ

2000 - Vybudování volejbalového hřiště; Navázání přátelských vztahů s obcí Vražné, okr. Nový Jičín; Zadání zpracování programu obnovy venkova

2001 – Vnitřní stavební úpravy budovy OÚ; Velká oslava 110. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a spojená se srazem rodáků

2002 – Dokončení stavebních úprav OÚ

2003 - Oprava části místních komunikací; schválení znaku a praporu Parlamentem ČR

2004 - Postavení kůlny za obecním úřadem; vstup obce do sdružení Teplice (správa a údržba vodovodu

2005 - Oprava komunikace před obecním úřadem

2006 - Pořízení nového zvonu do kaple ve výši 99 214,- Kč, dotace od Pardubického kraje /PK/70 tis. Kč

2007 - Výstavba víceúčelové dřevěné stavby ve výši 163 tis. Kč, dotace od PK 120 tis.Kč

2008 - Kolaudace rybníka a revitalizace vráženského potoka, pořízeno z dotací MŽP ve výši 3 479 tis.Kč; oprava mostu u č.p.13 ve výši 200 tis. Kč, dotace od PK 200 tis.Kč; výstavba aut.čekárny 265 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 113 tis.Kč

2009 - Oprava střechy na kapli ve výši 293 tis.Kč, dotace PK 100 tis.Kč; výstavba rumpálu na návsi 68 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 49 tis.Kč

2010 - Oprava společenské místnosti na OÚ ve výši 558 tis.Kč, dotace od PK 300 tis.Kč; vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí a výsadba zeleně na návsi ve výši 156 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 56 tis.Kč

2011 - Realizace prací: oprava místních komunikací a mostů, zhotovení nového veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu, výsadba zeleně, oplocení obecního pozemku, mobiliář; nákup zahradní techniky ve výši 3 147 tis. Kč , dotace od SZIF 2 380 tis.Kč

 


 

Prokletý Hrad

Na kopci Hradisku u Vrážného býval hrad a v něm bydleli rytíři. Měli zajatce a ti museli vykonávat nejtěžší práce. Za to dostávali málo jídla, ale hodně bití.

Pod hradem byla studánka, z níž nosívali na hrad vodu. Pro množství lidí a dobytka bylo potřeba mnoho vody a zejména v zimě bývala cesta velmi obtížná. Pro vodu nechodívali jenom muži, ale musely ji nosit i jejich ženy a dcery, často i v noci, kdy neviděly na cestu.

Jedno děvče, které také nosívalo vodu, naříkalo, že ve tmě nevidí, a když klopýtalo s těžký,m nákladem a trochu vody jí vyšplíchlo, bylo bito. Děvče šlo ke studánce znovu a tu uvidělo několik světýlek, která mu ochotně svítila. Dívka jim však za pomoc nebyla vděčná. Zlobila se, nadávala a proklínala všechny, kdo ji k té práci nutili. Tetelila   se zlostí, tloukla nádobami o zem a zaháněla světýlka, která se snažila jí práci ulehčit. Pojednou ji světýlka opustila a dívka teprve nevěděla, co má dělat. Proklínala hradního pána a přála si, aby hrad na vysokém kopci zmizel ze světa. Sotva to dořekla, ozval se rachot a hrad se počal kácet. Propadl se celý do země a z jámy, v níž zmizel, šlehaly ohnivé plameny.

Polekané děvče utíkalo k hradu, kde bydleli i její rodiče, ale marně hledalo své obydlí. Všude bylo pusto, po hradu nezbylo ani památky. Bezcitný pán i jeho služebnictvo se propadli s hradem a zoufalé děvče se také ztratilo v nějaké propasti.

O jejím osudu věděla snad pouze světýlka, která jí svítila za tmavé noci u studánky.

Hradisko z Pohled z hradiska zV současné době je na vršku Hradiska jáma po archeologických vykopávkách a pěkný pohled z vrcholu na místní rybníček a ves Chornici.

 

 

 

  

 

 O čertově kopečku u Vrážného

Mezi vysokými kopci s temnými lesy sedí stulena malá horská vesnička Vrážné. Od severovýchodu přibíhá k ní od ,,strážnického vrchu,, čilý potůček, protéká vesničkou a běží vesele dále k jihozápadu.

Za dávných časů stával za vsí starý dřevěný mlýn. Jeden jeho štít vyhlížel k strmému ,,Hradisku,, , jehož temné lesy sahaly až k vesničce, druhý se usmíval na vesničku.

Stejnoměrné klapání mlýna oživovalo vesničku mezi lesy…..

Ve mlýně se rádi scházívali sousedé. Mlynář byl veselá kopa a člověk světa znalý a dovedl mnohdy vypravovat podivné věci. Panímáma zase pekla dobrý samožitný chléb, který byl znám i v okolí. Tu se tedy sousedé pravidelně scházeli a besedovali. Jejich nejmilejší zábavou byla hra v karty. Mezi ně chodíval prý i čert. Nikdy nikomu neublížil a všichni ho měli rádi.Čert při hře sedával nejraději na mlýnském kameni ve mlýnici.

Jednou ho chtěl pan otec trochu poškádlit. Spustil tedy vodu, mlýnský kámen se roztočil a dřel čertovi kůži. Čert zakřičel bolestí, vyskočil a utekl. Žert nepochopil a pokládal to za mstu. Za mlýnem se zastavil a hroze pěstí křikl divoce: ,, Pomsta má vás nemine! Zasypu mlýn a celou vesnici kamením i s vámi!,,

Sotva to dořekl, strhla se vichřice, až se stromy ohýbaly a lámaly jako třísky, země se otřásala a duněla, těžké černé mraky zatahovaly obzor, v okolních lesích a na kopcích to burácelo a sousedé stojící před mlýnem uprostřed běsnící přírody, s hrůzou zahlédli v plamenech ďábla, jak rve na ,,Hradisku,, balvany.

Zuřivě uchopil veliký balvan, vznesl se s ním do výše, letěl jako šílený k vesničce a spustil jej přímo na mlýn. Temnou nocí se ozvala strašná rána a mlýn byl v sutinách. Část jeho se propadla do země.

Ďábel se znova vrátil se skále, vytrhl obrovský červenavý balvan a opět jako divý letěl k vesnici, aby ji rozbořil. Nedoletěl však. Když se blížil ke mlýnu, zakokrhal ve vsi kohout a čert ztratil svou moc. Vida, že nemůže dokončit svou pomstu, dopálil se a zařval, až se všechno třáslo, spustil balvan a zmizel v povětří.

Certuv kopecek z Dodnes vidíme za vesnicí zbytky bývalého mlýna, několik rozbořených zdí porostlých hložím a červenavý štěrkový kopeček, rozpadlý to čertův balvan, jemuž lid říká ,, čertův kopeček,,.

 

 

Úřední deska

Vyvěšeno:
16.10.2019
Kategorie:

Vyvěšeno:
10.10.2019
Kategorie:
MTJ

Vyvěšeno:
8.10.2019
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
7.9.2019
Kategorie:
PAR

Vyvěšeno:
2.9.2019
Kategorie:

Přihlášení