Vrážné

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Povinně zveřejňované informace

Email Tisk PDF

1. Název

Obec Vrážné

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Vrážné(dále jen obec) se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

  • Knihovna
  • Hasiči

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní                        adresa

    4.2 Adresa úřadovny pro                    osobní návštěvu 

Obec Vrážné

Čp. 34

569 43 Jevíčko

    4.3 Úřední hodiny

Středa 16.00-18.00 hod

    4.4 Telefonní čísla

464 620 820, starostka 731 183 941

    4.5 Číslo faxu

Není k dispozici

    4.6 Adresa internetové stránky

www.vrazneujevicka.cz

    4.7 Adresa internetové 

e-podatelny

 

 zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání. 

    4.8 Další elektronické                          adresy

Nejsou

5. Případné platby lze                   poukázat

1283444369/0800 ČS 

6. IČ

00579661

7. DIČ

Neplátce DPH

8. Dokumenty

 

     8.1 Seznamy hlavních                         dokumentů

 Vyhlášky a směrnice 

 Úřední deska

     8.2 Rozpočet

 Rozklikávací rozpočet 

 Rozpočet na rok 2019

9. Žádosti o informace

Osobní podání: na Obecním úřadě ve Vrážném v úředních hodinách: středa od 16.00 do 18.00

Telefonické podání: pevná linka - 464 620 820
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

Písemnou žádost lze doručit elektronicky na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo na adresu Obecní úřad Vrážné, čp.34, 569 43 Jevíčko.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

10. Příjem žádostí a další               podání

Osobní podání: na Obecním úřadě ve Vrážném v úředních hodinách: středa od 16.00 do 18.00

Telefonické podání: pevná linka - 464 620 820, starostka 731 183 941

Písemnou žádost lze doručit na adresu nebo na adresu Obecní úřad Vrážné, čp.34, 569 43 Jevíčko.

Elektronicky na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 332a5nj

V případě, že je žádost podána písemně musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,

jaká konkrétní informace je požadována,

kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Obecním úřadě ve Vrážném
  • Poštou na adresu Obecní úřad Vrážné, čp. 34, 569 43 Jevíčko

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů – návody         pro řešení životních situací

informace na portálu Portál veřejné zprávy ČR

14. Předpisy

     14.1 Nejdůležitější                                 používané předpisy


 Důležité zákony a vyhlášky

     14.2 Vydané právní předpisy

 Vyhlášky a směrnice

15. Úhrady za poskytování             informací

Zdarma

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zpráva podle               zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva informace

 

 

Úřední deska

Vyvěšeno:
21.9.2019
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
17.9.2019
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
17.9.2019
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
17.9.2019
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
17.9.2019
Kategorie:
VRA

Přihlášení